Åselehus

För att kunna teckna kontrakt gäller följande:

  • Du ska vara myndig
  • Du ska ha svenskt personnummer
  • Du ska ha en regelbunden inkomst som står i rimlig proportion till hyran, dvs det ska finnas utrymme för övriga levnadsomkostnader. Du ska kunna styrka din inkomst minst 6 månader från inflyttningsdatum.
  • Du får ha max två betalningsanmärkningar/skulder hos kronofogden eller andra kravställare under de senaste 12 månaderna. Betalningsanmärkningar/skulder får uppgå till ett totalt belopp om högst 5tkr, varav ingen får avse hyra. Har du en skuld till Åselehus ska den vara reglerad innan du kan få en lägenhet.
  • Hyresgäst som tidigare misskött sig som boende hos Åselehus eller andra bostadsföretag erbjuds ej bostad. Med misskötsel gäller störningar, klagomål från grannar, obenägenhet att betala hyresskulder eller svara upp på andra krav från hyresvärden.
  • Två sökande kan stå på kontraktet. Åselehus avgör hur många och vilka som får stå på ett kontrakt.

Om du som sökande inte uppfyller något av kraven ovan kan du, i vissa fall, godkännas om borgensförbindelse med godtagbar borgensman tecknas. Borgen används för att täcka upp betalningsförmågan hos den sökande, dock kan inte en borgensman täcka upp en alltför låg inkomst. Vid prövning av om borgensmannen är godtagbar skall beaktas att inkomster och tillgångar finns så att borgensmannen dels klarar sin egen ekonomi och dels kan betala uteblivna hyror för hyresgästen. Borgensmannen får inte ha betalningsanmärkningar.

Som inkomst räknas:

lön av anställning, företagarinkomst, a-kassa, sjukersättning, pension, inkomst av kapital, studiemedel, aktivitetsersättning, underhållsbidrag/stöd, bostadsbidrag/bostadstillägg, föräldrapenning, barnbidrag, försörjningsstöd samt etableringsersättning.

Kommuner
Län
Västerbottens län
Copyright © 2018 Ousama Mardini.