Höganäshem AB

Områden

Höganäs, Jonstorp, Lerberget.

Frågor och svar för bostadssökande

Uthyrningspolicy

Höganäshem är ett allmännyttigt bostadsföretag som arbetar för att skapa trygga och trivsamma bostadsområden. Alla som uppfyller våra grundkrav har samma rätt att söka och få bostad.

Grundkrav

För att kunna flytta in till någon av Höganäshems lägenheter krävs följande:

 • Godkänd inkomst.
 • Sökande ska ha fyllt 18 år för att få en bostad, däremot kan sökande registrera sig i vår bostadskö från det att den sökande fyllt 16 år.
 • Hyran ska maximalt vara 40 % av hushållets disponibla inkomst.
 • Maximalt två betalningsanmärkningar får ha uppkommit de senaste 12 månaderna.
 • Ingen oreglerad skuld till Höganäshem.
 • Aktuella registrerade skulder hos Kronofogden får ej överstiga 20 000 kr. Skuld på mer än 20 000 kr hos Kronofogden kan godkännas, under förutsättning att avbetalning av skulden pågått under minst ett år och inga nya betalningsanmärkningar har tillkommit. (Detta undantag gäller inte för dem med hyresrelaterade skulder.)
 • Inga störningsanmärkningar från tidigare hyresvärd.
 • Hyresgäst ska folkbokföra sig på lägenhetens adress.

Inkomst

Som godkänd inkomst räknar Höganäshem inkomst av tjänst (lön), eget företagande, kapital, pension, av myndighet beviljat stöd eller bidrag, som till exempel bostadsbidrag eller på annat sätt styrkt inkomst.Försörjningsstöd räknar Höganäshem som godkänd inkomst om hyresgästen redan idag bor hos Höganäshem och söker en lägenhet med lägre hyra än den nuvarande bostaden och om hyresgästen skött sina hyresinbetalningar. Höganäshem godkänner också försörjningsstöd i de fall där hyresgästen söker en större bostad med högre hyra än den nuvarande bostaden, förutsatt att hyresgästenhar skött sina hyresinbetalningar samt har en bekräftelse från sin handläggare att den högre hyran är godkänd. 

Etableringsersättning

Etableringsersättning godkänns som inkomst om den återstående utbetalningstiden är minst 15 månader.

Betalningsanmärkningar och skulder

Om betalningsanmärkningar finns krävs borgen av två personer som Höganäshem godkänner, alternativt två deponerade månadshyror. En gång per år prövar Höganäshem och gör en bedömning på om de deponerade månadshyrorna ska återgå till hyresgästen. Om de deponerade månadshyrorna inte återfåtts tidigare, sker detta vid avflytt. Deponerade månadshyror återfås i dessa fall efter att alla skulder och besiktningsanmärkningar är reglerade.

Konceptboende

Höganäshem har idag ett trygghetsboende i fastighetsbeståndet. För att få hyra lägenhet på trygghetsboendet krävs att en kontraktsinnehavare är minst 65 år.

Antal boende i Höganäshems lägenheter

Det maximala antalet boende i Höganäshems lägenheter fördelas enligt nedan. Nedanstående gäller för normalstora lägenheter. Höganäshem kan vid vissa speciella tillfällen och fall godkänna att maxantalet personer överskrids.

 • 1 rum och kök: Högst tre personer
 • 2 rum och kök: Högst fyra personer
 • 3 rum och kök: Högst sex personer
 • 4 rum och kök: Högst åtta personer
 • 5 rum och kök: Högst tio personer

Bostadskö

Den sökande som har längst kötid av de som visat intresse erbjuds lägenheten om sökande uppfyller grundkraven. För att kvarstå i bostadskön måste en förnyelseansökan göras genom att logga in på "Mina sidor" på hemsidan inom varje 12-månadersperiod. Vid utebliven förnyelseansökan avregistreras den sökande från bostadskön. Då lägenhet har blivit tilldelad försvinner köpoängen.

Uteblivet svar på lägenhetserbjudande medför att sökande blir spärrad från att söka lägenhet de kommande tre månaderna. När sökande tackar nej till ett tredje erbjudande inom tre månader, blir sökande spärrad från att söka ny lägenhet inom tre månader.

Undantag/Förtur

Förtur i bostadskön fordrar speciella skäl såsom medicinska eller sociala. Vid t. ex. planerad om- och tillbyggnation eller försäljning kan förtur ges vid avstående av besittningsrätt. Förtur kan också ges i bostadsområdet vid behov av hiss eller bottenvåning på grund av exempelvis ålder, sjukdom eller rörelsehinder.

Nybyggnation

För att kunna ställa sig i kö till nybyggnation måste valet väljas när sökande ställer sig i bostadskön. Erbjudande om nybyggnation med marknadsmaterial och information brev går ut till alla som står som sökande på område nybyggnation. Den sökande som lämnar in intresseanmälan först på etappen får förstaplatsen i nybyggnationskön, under förutsättning att grundkraven uppfylls. När fastigheten är färdigställd övergår bostadskön till det normala förfarandet.

Uppsägning

Separation

Om någon av parterna vid en separation säger upp sin del av hyresavtalet så förfaller hela avtalet. Den andre kan då ha rätt att överta avtalet och få det förlängt för egen del. Detta förutsätter att han eller hon skäligen kan godtas som ensam hyresgäst, till exempel genom att ensam klara av att betala hyran. Uppsägning regleras i hyreslagen.

Parter som är oense om vem som ska få bo kvar i lägenheten löser sin tvist genom att båda eller endera parten vänder sig till en bodelningsförrättare vid tingsrätten. De bestämmelser som gäller mellan sambor eller makar vid separation finns reglerat i lagen. Det är alltså inte hyresvärden som avgör tvisten. Som huvudregel gäller att den sambo eller make som har bäst behov av lägenheten ska tilldelas den.

Överlåtelse

För att kunna överlåta en lägenhet till en annan person krävs det att personerna bott tillsammans i minst tre år och att lägenheten använts med gemensamt hushåll samt att den varit deras enda stadigvarande bostad. Det betyder att en kompis, inneboende eller andrahandshyresgäst inte kan överta ett hyreskontrakt. Det har heller ingen betydelse om de är släkt, det är sammanboendet i sig som räknas.

För att en överlåtelse ska godkännas behöver hyresgästen styrka sitt varaktiga samboende. Detta förutsätter att han eller hon skäligen kan godtas som ensam hyresgäst, till exempel genom att ensam klara av att betala hyran. Uppsägning regleras i hyreslagen.

När ansökan är godkänd och den nya personen tar över kontraktet stryks dennes köpoäng.

Direktbyte

Höganäshem godkänner direktbyte om sökande uppfyller grundkraven och det finns godtagbara skäl.

Andrahandsuthyrning

En andrahandsuthyrning måste alltid godkännas av Höganäshem. Höganäshem godkänner andrahandsuthyrning vid beaktansvärda fall. De skäl som godtas är:

 • Ålder eller sjukdom

En hyresgäst kan ha beaktansvärda skäl för uthyrning om hon eller han läggs in på sjukhus eller annat tillfälligt beoden på grund av ålder eller sjukdom. Hyresvärden tar inte ställning till om det är sannolikr att hyresgästen kommer att återvända till lägenheten. Däremot försvagas skälen för uthyrningen ju längre tid hyresgästen vistas borta från lägenheten. Samtycke till uthyrning ges för högst ett år i taget. Den sammanlagda tiden kan ej överstiga tre år.

 • Tillfälligt arbete på annan ort

För att tillfälligt arbete på annan ort ska utgöra beaktansvärda skäl för uthyrning ska orten ligga längre bort än vad som kan anses utgöra normalt pendlingsavstånd, det vill säga mer än cirka tio mil och en restid som överstiger en och en halv timme per dag, enkel väg. Samtycke till uthyrning ges för högst ett år i taget. Den sammanlagda tiden kan ej överstiga tre år. 

 • Studier på annan ort

För att studier på annan ort ska utgöra beaktansvärda skäl för uthyrning ska orten ligga längre bort än vad som kan anses utgöra normalt pendlingsavstånd, det vill säga mer än cirka tio mil och en restid som överstiger en och en halv timme per dag, enkel väg. Samtycke ges för ett år i taget och sammanlagt maximalt tre år.

 • Särskilda familjeförhållanden

Särskilda familjeförhållanden kan vara när en hyresgäst vill provbo i ett parförhållande. Det blivande samboparet ska inte tidigare ha bott tillsammans. Provboende kan ske i den enes eller andres bostad eller i en gemensamt anskaffad bostad. Samtycke till uthyrning ges inte för längre tid än ett år.

 • 5. Andra skäl

Hyresgästen kan ha beaktansvärda skäl även i andra fall än de som har nämnts ovan. Det ska vara fråga om särskilda situationer där hyresgästen har såväl påtagliga skäl att inte använda lägenheten som skäl att behålla anknytningen till den. Som exempel kan nämnas vård av nära anhörig i dennes hem eller om hyresgästen är frihetsberövad. Samtycke till uthyrning ges för högst ett år i taget. Den sammanlagda tiden kan ej överstiga tre år. 

 

Kommuner
Län
Skåne län
Copyright © 2018 Ousama Mardini.