Karlshamnsbostäder

Karlshamnsbostäders lägenheter finns i Centrala Karlshamn, Svängsta, Mörrum, Asarum, Ringamåla och i Hällaryd. Välj en folder här nedan för mer information om var de olika boendeformerna finns. I foldern finns bland annat kartor och information om lägenheterna, kommunikationer och service i området.

Antagningskriterier

Kontroller

 Myndighetsålder

Kronofogdens förbehållsbelopp ska finnas kvar när hyran är betald

Betalningsanmärkningar är inte omedelbart diskvalificerande utan prövning sker i det individuella fallet. Undantaget är att vi inte accepterar de som häftar i skuld till bolaget eller blivit vräkt tidigare pga störningar

Den sökande måste medge att vi kontrollerar ekonomi respektive vandel hos tidigare hyresvärd

Första hyran ska vara inbetald innan nyckelutlämning

Vid inflyttningstillfället får det vara maximalt två personer per sovrum och vardagsrum

(ex.vis. om 3 rok, max sex personer)

 

Godkända inkomstslag

Lön från tillsvidareanställning

Provanställningar o.dyl. men möjlighet till förlängd anställningstid ska kontrolleras

Studiemedel

A‐kassa – om kort tid kvar ska borgen avkrävas där borgensmannen ska ha en inkomst om minst 250.000 SEK/år och ej vara behäftad med betalningsanmärkningar

Etableringsersättning om den sökande har vistelsebegreppet uppfyllt under förutsättning att halva tiden för ersättning kvarstår

Försörjningsstöd om den sökande har vistelsebegreppet uppfyllt – lägenhetsstorlek anpassas till förbehållsbeloppet

Övriga transfereringar medräknas i förbehållsbeloppet såsom t.ex. barnbidrag, föräldrapenning, bostadstillägg och underhållsbidrag

 Pension

Sjukersättning

Särskilda regler gäller vid skuldsanering

Borgen eller deposition kan godtas då särskilda omständigheter föreligger, men den sökandes totalekonomi måste alltid medge att förbehållsbeloppet finns kvar efter det att hyran erlagts

Län
Blekinge län
Copyright © 2018 Ousama Mardini.